Güncel Haberler  

Haberler

`` Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışanların TİS talapleri
 
 

  Toplu iş sözleşmesi emekçilerin işveren ile masaya oturup ekonomik, özlük, sosyal, demokratik- siyasi haklarını ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleri anlamına gelir. Toplu sözleşme hakkı emekçilerin hak alma örgütü olan sendikalar için son derece önemlidir. Sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK in de ilk kurulduğu günden bugüne temel hedeflerinde biri toplu sözleşmeli- grevli sendika hakkı kazanmak olmuştur. TİS masası Türkiye’de İLO (uluslararası çalışma örgütü) ve AİHM’in toplu pazarlık ve grev hakkının sendika özgürlüğün ayrılmaz parçaları olarak değerlendirilmiştir. İşveren ile yapılan pazarlıklarda emekçilerin emekten yana gücünü kullanması ve bu gücünü TİS masasında görüşmelerde çıkan kararlarda GREV’e gidildiğinde baskı, soruşturma, disiplin cezaları, işten çıkarılma ile sonuçlanabilmektedir. Türkiye’de toplu iş sözleşme görüşmeleri son rakamı tek olan yıllarda 2 yılda bir yapılmaktadır. İmzalanan sözleşme bir sonraki yılın ocak ayından itibaren geçerli hale gelmektedir. Toplu iş sözleşme görüşmelerinde Ağustos ayının ilk işgünü başlanır. Türkiye’de AKP güdümlü ve genel yetkili konfederasyon olan Memur-sen TİS toplantılarında çalışanların haklarını savunması gerekirken ekonomik, özlük ve sosyal haklarımızı Memur sen yöneticileri yok etmiştir.  Özellikle 2002 yılında AKP hükümet döneminde büyüyen memur sen konfedarasyonu TİS görüşmelerinde hükümet ile ele ele vererek kamu emekçilerin haklarını dillendirmek ve talep etmek yerine hükümetin getirdiği talepleri kabul etmiştir. Enflasyon oranının altında zam oranlarına imza atan Memur sen yöneticileri AKP tarafından milletvekili olarak ödüllendirilmişlerdir. TİS görüşmeleri çalışanların haklarını savunan bunun için mücadele eden gerçek bir sendika ile olur. O da, Sendikamız SES ve konfedarasyonumuz KESK tir.

2020 için geçerli olacak TİS görüşmeleri önümüzdeki Ağustos ayında başlayacak. Bizlerde Sağlık ve sosyal hizmet iş kolundaki işyerlerinde çalışanların taleplerini belirlemek için TİS formları dağıtımı yapıp TİS sandıklarını kurduk. TİS sandığımızdan:

 

SES DİYARBAKIR ŞUBENİN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN 2019 YILI TİS TALEPLERİNE İLİŞKİN RAPORUDUR.

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesinde çalışan emekçilerin TİS talepleri:

Mali haklara ilişkin talepler

 

1.      3600 Ek göstergenin tüm çalışanlara yansısın

2.      Yıpranma payı ödenmesi

3.      Erken emeklilik

4.      Başbakanlık ve Sosyal hizmet tazminatının tekrar ödenmesi

5.      Eşit işe eşit ücret

6.      Enflasyon farkının yansıması

7.      Fazla mesai ücretlerinin ödenmesi

8.      Zam oranlarının %30 olması ve enflasyon farkı ödenmesi

9.      Vergi dilimlerinden muaf tutulmak

10.  Bayram vb günler için ikramiye verilmesi

 

Çalışma koşullarına ilişkin talepler

 

·         Bakanlıklar arası tayinlerin kolaylaştırılması

·         Güvenceli iş

·         Can güvenliği riski taşıyan kuruluşlarda gerekli önlemlerin alınması

·         Mobinge önlem ve tedbirlerin yaygınlaştırılması

·         İş yükünün azaltılması

·         Keyfi tayinlerin denetlenmesi

·         Atama yönetmenliğinin düzenlenmesi

·         İl içi atama yönetmeliğinin oluşturulması

·         Toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi

·         Çalışan annelere pozitif ayrımcılık yapılması

·         Sosyal çalışmacı adı altında angarya kaldırılsın

·         Hizmet sınıfının değiştirilmesi

·         Sosyoloji mezunlarının lisans düzeyinde başlatılması

·         Teknolojik koşulların oluşturulması

·         Fiziki koşulların iyileştirilmesi

·         İş tanımının belirlenmesi

·         Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarının periyodik olarak yapılması ve sözlü mülakatın kaldırılması

·         Yol harcırahlarının idarecinin keyfi uygulamalarına bırakılmadan genelgeye bağlanması

·         Sosyal Hizmetlerin riskli işyeri olarak değerlendirilmesi ve yıpranma izninin verilmesi

 

Sosyal Haklar ve Diğer Talepler

·         Çalışanların servisinin olması

·         İşyerlerinde kreş olması

·         Kurumlara ait sosyal tesislerin olması

·         Kılık kıyafet serbestliğinin getirilmesi

·         Doğum-düğün-ölümlerde ek ücret ödenmesi

·         Babalık izninin arttırılması

·         Annelik izinlerinin arttırılması

·         Kadınların regl döneminde izinli sayılması

·         Yıllık izinlere hafta sonunun dahil edilmemesi

·         Çocuk yardımlarının arttırılması

·         Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması

·         Mesleki eğitim ve kursların düzenlenmesi

·         Yaşa takılan emeklilerle ilgili düzenlemenin yapılması

·         İş güvencesi

 

 

BİRİNCİ BASAMAK TİS TALEPLERİ

Mali haklara ilişkin talepler

1.      İnsanca yaşanabilir ücret en az %30 zam verilmesi

2.      3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarının kapsayacak şekilde verilmesi

3.      Tüm sağlık çalışanlarına yıpranma payının verilmesi

4.      Yıllık izin ve rapor alma durumunda maaştan kesintinin yapılmaması

5.      Ek ödemelerin emekliliğe yansıması

6.      Memur maaşlarının vergi diliminden muaf tutulması

 

Çalışma koşullarına ilişkin talepler

·         Mesai saatlerinin düşürülmesi

·         Kurum amirlerinin liyakata göre atamasının yapılması

·         Mobing uygulanması durumunda başvurulacak kurum olması

·         Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme yapılması

·         İşyerinde branşa göre çalışma koşullarının oluşturulması

·         Sağlıkta şiddeti engellemek için yasal düzenlemenin yapılması

·         Birinci basamakta keyfi ceza puan sisteminin ortadan kaldırılması

·         İşgüvencesini ortadan kaldıran uygulamaların son bulması

·         Sözleşme feshinin zorlaştırılması

·         Sendika üyelikleri üzerinde ayrımcı yaklaşımlardan uzak durulması

·         ASM ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde iş tanımı olmaması

·         Geçici görevlendirme sorununun çözülmesi

·         Aile hekimlerine performans uygulamasına son verilmesi performansa dayalı çalışmanın olması birinci basamak’ın asıl işini yapmasına engel olmaktadır.

·         Aile hekimlerinde nüfus fazlalığının olması

                Sosyal Haklar ve diğer talepler

1.      Her işyerinde kreşlerin açılması

2.      Kurumlara ait sosyal tesislerin olması (lokal, dinlenme tesisi vb.)

3.      Misafirhanelerin açılması

4.      Lojman ve konut sağlanması

5.      Eğitim ve kurslar için çalışma yürütülmesi

6.      Eş durumu tayinlerin önündeki engellerin kaldırılması

7.      Herkese güvenceli iş güvenceli kadro sağlanması

8.      Yemek ve servis gibi ihtiyaçların karşılanması

9.      Bayram, doğum, evlilik gibi durumlarda ikramiye verilmesi

SAĞLIK BAKANLIĞI  BÜNYESİNDE ÇALIŞAN EMEKÇİLERİN TİS TALEPLERİ

Mali haklara ilişkin talepler

1.      Dönerler iyileştirirsin

2.      Enflasyon zamları

3.      3600 Ek göstergenin tüm çalışanlarına yansıması

4.      Aylık enflasyon oranına göre maaş belirlenmesi

5.      3 ayda bir ikramiye ödemesinin yapılması

6.      Banka promosyonlarının taksitler halinde değil tek seferde ödenmesi

7.      Adil ödüllendirmelerin yapılması

8.      Maaşların 6.500,00 TL olmalı

9.      Döner sermayenin eşit dağılımı

10.  Maaşın açlık sınırının üstünde olması

11.  Bayramda ikramiye verilmesi

 

            Çalışma koşullarına ilişkin talepler

·         Yıpranma hakkının verilmesi

·         Mobing ve torpil engellenmesi

·         Hemşire dinlenme odaların olması

·         Görev dışı işlerde çalıştırılmama

·         İş yükünün azaltılması

·         Yıpranma payının çalışanın lehine düzenlenmesi

·         Hemşire ve ebelerin emeğinin görünür kılınması

·         İdarecilerin bilgi deneyim ve liyakat ile seçilmesi

·         Yıllık izinlerde ve rapor alımında döner sermayenin kesilmemesi

·         Kıyafet yardımının düzenlenip iyileştirilmesi

·         Personel sayısının arttırılması ve buna bağlı olarak zorunlu fazla mesailerin azaltılması

·         Mesai saatlerinin azaltılması

·         Bayram mesai ücretlerinin arttırılması

·         Çalışma şart ve koşullarının düzenlenmesi

·         Sözleşmeli güvencesiz alımlar yerine kadrolu personel alımlarının olması

·         Sağlık emeğinin itibarsızlaştırılmasının yasal düzenlemelerle özlenmesi

·         Uluslararası mesleki kanunların kabul edilmesi

·         Ebe hemşire sayısının arttırılması

·         Yüksek lisans hemşiresine uygun kadro verilmesi

·         Döner sermayenin emekliliğe yansıması

·         Şiddetsiz çalışma ortamının sağlanması

·         Radyoloji çalışma saatlerinin düşürülmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi

·         Radyolojinin risk birimleri olarak kabul edilmesi

·         Keyfi tayinlerin ve geçici görevlendirmeleri engelleyecek yasal düzenlemesinin yapılması

·         Bölümlerde sertifikalı çalıştırma, gerekli materyellerin arttırılması ve malzeme alımlarının elzem yapılması,

·         Sağlık hizmetlerinin ağır ve tehlikeli işler olarak kabul görmesi

·         Dinlenme odalarının fiziki koşullarının düzenlenmesi

·         Yıpranma payının geçmişe yönelik verilmesi

·         EYT’nin hizmet yılına göre düzenlenmesi

·         Şiddetin maddi ve manevi cezasının yasalarla düzenlenmesi

·         Mesai saatlerinin klinik şartlarına göre düzenlenmesi

 

Sosyal Haklar ve Diğer Talepler

1.      Aile bütünlüğünün korunması

2.      İşyerine kreş ve personel servislerin olması

3.      Lojman, sosyal tesis ve misafirhanelerin olması

4.      Muayenelerde sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi

5.      Hastane yemeklerinin iyileştirilmesi

6.      Psikolojik ve sosyolojik destek sunulması

7.      Doğum ve aile yardımının  arttırılması

8.      Ödüllendirme

9.      Giyinme odalarının oluşturulması

10.  Ortak sosyal alanların oluşturulması

11.  Kadına pozitif ayrım

12.  Süt izinlerinin doğum sonrası 1 yıla çıkarılması

13.  Mesai saatlerinde sosyal aktivitelerin yapılması

14.  Motive edici etkinliklerin yapılması

15.  Çalışanlar arasında iletişimin güçlendirilmesi olanaklarının sağlanması

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE ÇALIŞAN EMEKÇİLERİN TİS TALEPLERİ

Mali haklara ilişkin talepler

·         Yoksulluk sınırının üstünde maaş ödenmesi

·         Ek ödemelerin emekliliğe yansıması

·         Eşit işe eşit ücret

·         Herkese kadrolu çalışma düzeni

·         Nöbet ücretlerinin zamanında yatırılması

·         Asistan ücretlerinin merkezi bütçeden ödenmesi

·         3600 Ek ödemenin tüm çalışanları kapsaması

·         Bayram vb. fazla mesai ücretlerinin arttırılması

·         Teşaron çalışanlarının kadroya alınması ve işgüvencesinin sağlanması

 

Çalışma koşullarına  ilişkin talepler

1.      Yoğunbakım çalışma koşullarının düzeltilmesi

2.      Kemoterapi ve patoloji birimlerinin riskli birim olarak sayılması

3.      Çalışma saatlerinin düşürülmesi

4.      Çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması

5.      İdarecilerin yeterli bilgi ve donanıma sahip kişilerden seçilmesi

6.      İdarecilerin çalışanlar tarafından seçilmesi

7.      İş güvencesi

8.      Fiziki koşulların iyileştirilmesi

9.      Cerrahi branşlarında mobingin önlenmesi

10.  Laboratuvar çalışma koşullarının teknik anlamda düzenlenmesi

11.  Performans adı altında polikliniklerde kotanın kaldırılması

12.  Adil denetim

 

Sosyal Haklar ve Diğer Talepler

·         Yemekhanelerin temizlik denetimlerinin yapılması

·         Yemeklerin tad ve görünüş ve doyurma özelliklerine göre hazırlanması

·         Her işyerine kreş ve anaokulların açılması

·         Kurum Misafirhanelerinin olması

·         Sosyal tesislerden ücretsiz faydalanmak

·         Engelli personelin ulaşım sorununun giderilmesi

·         Eş durumu tayinlerinin kolaylaştırılması

·         Aile bütünlüğünün korunması

·         Doğum ve süt izinlerinin arttırılması

·         Babalık izinlerinin arttırılması

·         Güvenlik soruşturma adı altında mobingin kaldırılması

·         Üniversite hastanelerinde kurumlararası tayinlerin yapılması

·         EYT’nin gerçekleştirilmesi

·          

 

 

 

İçerik Galerisi

 

 

 

 
 
 
 

Yorum Gönderme Formu

İsim:

E-Posta:

Yorum:

Güvenlik Kodu: