Güncel Haberler  

Haberler

``2013 yılında kadroya alınanların 5 yıl başka kurumda nakil olamama ile ilgili davayı kazandık
 
 

 

     Müvekkil İbrahim Eren YALÇIN Dicle Üniversitesi Nöroloji bölümünde hemşire olarak çalışmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan 2013/2 KPSS yerleştirme sonucuna göre Çankırı Kamu Hastaneler Birliği emrine hemşire olarak yerleşmiştir. Müvekkil, kurumdan 8 Ocak 2014 tarih ve 2953 sayılı başvurusu ile muvafakatini istemiştir.

 

Davalı Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ise 18 Şubat 2014 tarih, 63453495/903/0234901 sayılı red kararında; “Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün kurumumuza göndermiş olduğunuz 7 Şubat 2014 tarih ve 1682 sayılı yazısında hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle görevinizden ayrılmanızın uygun görülmediğinin bildirilmesin nedeniyle kurumumuza naklen atamanız yapılamamıştır.”  Denilmiştir.

 

Bu red kararına karşı Diyarbakır 1 İdare Mahkemesinde 9 Haziran 2014 tarihinde; Naklen atanma işlemine muvafakat vermeyen idarenin, nakli istenilen memurun hizmetine ihtiyaç duyduğunu nesnel verilerle ortaya koyması ve eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Bunların noksanlığı muvafakat işleminin iptaline gerekçe teşkil eder. Diğer taraftan muvafakat verilmemesi işlemini dava konusu yapan memur, bu işlemin ihlal ettiği Anayasal ilkeyi ve/veya bu işlemin iptali –nakil işleminin gerçekleşmesi - ile daha verimli şekilde hizmet edeceğini ve dolayısıyla işlemin iptalinin kamu yararına olduğu iddiasını somut verilere dayandırmalıdır. Gerekçesiyle iptal davası açılmıştır.

 

Diyarbakır 1 İdare Mahkemesi 14 Aralık 2014 tarih, 2014/665 Esas ve 2014/1453 K. sayılı kararıyla; Olayda, üniversite tarafından; 1223 yatak sayılı hastanede yatan hastalar ile ayakta tedavi gören hastalara hizmet veren poliklinik, laboratuvar, acil, kan bankası, ameliyathanelerde toplam 804 adet hemşirenin çalıştığı, acil tıp ve travmatoloji hastanesinin de yakın zamanda faaliyete başlayacağı, buna bağlı olarak ciddi bir personel ihtiyacı bulunduğunun bildirildiği, davacının sınav kazanarak kariyer nitelikli bir mesleğe atanmadığı, aynı görev unvanlı eş değer göreve atandığı, muvafakatın verilmeme nedeninin personel ihtiyacından kaynaklandığı ve bu ihtiyacın samimi olduğunun anlaşılması karşısında, davacının, işlem tarihi itibariyle yaklaşık bir yıldır görev yaptığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde personel gereksinimi bulunduğundan kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşullar gözetilerek Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu emrine naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlem ile buna bağlı olarak atamasının yapılmaması yolundaki işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Gerekçesiyle red edilmiştir.

 

Diyarbakır 1 İdare Mahkemesi 14 Aralık 2014 tarih, 2014/665 Esas ve 2014/1453 K. Sayılı red kararına karşı 7 Ocak 2015 tarihinde temyiz edilmiştir.

 

Danıştay 5 Dairesi 16 Mart 2016 tarih, 2015/653 Esas ve 2016/1459 Karar sayılı kararında özetle; Davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat verilmemiş ise de, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmaları kamu yararına daha uygun olduğu gibi davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından ve kamu hizmetinden beklenen fayda artacağından, davacıya muvafakat verilmemesi ve bu nedenle de atanmasının mümkün olmadığı yolunda kurulan işlemlerde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. Denilerek Diyarbakır 1 İdare Mahkemesi 14 Aralık 2014 tarih, 2014/665 Esas ve 2014/1453 Kararını bozmuştur.

 

Diyarbakır 1 İdare Mahkemesi 16 Mart 2017 tarih, 2017/800 Esas ve 2017/510 Karar sayılı kararıyla Danıştay 5 Dairesi 16 Mart 2016 tarih, 2015/653 Esas ve 2016/1459 Kararına uyarak dava konusu işlemi; Davalı idarece davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat verilmemiş ise de, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmaları kamu yararına daha uygun olduğu gibi davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği bir alanda çalışması maddi ve manevi varlığının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağından ve kamu hizmetinden beklenen fayda artacağından, davacıya muvafakat verilmemesi ve bu nedenle de atanmasının mümkün olmadığı yolunda kurulan işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Gerekçesiyle iptal etmiştir. 14 Haziran 2017

 

 

Ayrıntı Hukuk Bürosu

Adına

Av. Erhan ÜRKÜT

 

 

 

İçerik Galerisi

 

 

 

 
 
 
 

Yorum Gönderme Formu

İsim:

E-Posta:

Yorum:

Güvenlik Kodu: