Güncel Haberler  

Hukuk

``BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN (BES) CAYMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
    25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6740 sayılı kanunun 1.maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım sistemi kanununa ek 2.madde eklenmiştir. Buna göre 45 yaşını doldurmamış olan işçi ve kamu çalışanları 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren bireysel emeklilik sistemine dahil edileceklerdir.                  Konu ile ilgili olarak 28 Aralık 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı bir basın açıklaması yapmıştır. Bu açıklama ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca çalışanın cayma hakkı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılmıştır.             Bireysel emeklilik sisteminden caymak için dosyadaki dilekçeyi ilgili...

 

 
4/C DÖNERSERMAYE DAVASINI KAZANDIK
SES DİYARBAKIR ŞUBESİ 4/C Dönersermaye ilişkin açtığımız davalar lehimize sonuçlandı.Sendikamız avukatı aracılığıyla  Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi'nde dava açan üyelerimizden  Hikmet BOZKUŞ ve Haci ÇAKMAK  Dönersermaye alma hakkı kazandı. İlgili Dosyayı Aşağıdan İndirebilirsiniz.  

 

 
AİLE HEKİMLİĞİ DAMGA VERGİSİNE DAVA
isa tarafından yazıldı.    Salı, 24 Ocak 2012 15:33

 

 
DAMGA VERGİSİ
SES’İN HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR…!!! Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının,Maliye Bakanlığına yazmış olduğu 17.03.2011/9856 sayılı yazısında 25/02/2011 Tarih ve 25857 (1.MÜKERRER) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden istisna edildiği belirtilerek,Sağlık Bakanlığı ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları arasında düzenlenen hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için ödenen kısmının hak sahiplerine geri ödenip ödenmeyeceği ile halihazırda söz konusu hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergisini ödemeyenler hakkında nasıl bir işlem tesis edileceği sorulmuş ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)...

 

 
SENDİKAMIZIN DANIŞTAY’DA AÇTIĞI DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açtığımız davada Danıştay 8. Daire YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiştir. Danıştay 8. Daire’nin 2011/3117 E. ve 15.09.2011 tarihli Yürütmenin Durdurulması Kararında; “Dava konusu yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrasında; özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı ek ödeme yapılmayacağı düzenlenmişse de ; Yükseköğretim Kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine 18.02.2011 ile 26.08.2011 tarihleri arasında ek ödeme yapılması gerektiği belirtilerek aksi yöndeki işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulması gerektiği ifade edilmiştir....

 

 
Yemek Hakkı Mücadelesi Konusunda Zorunlu Açıklama
KAZANIM EMEKÇİLERİN KENDİ ESERİ OLACAKTIR   Tüm yataklı tedavi kurumları ile SHÇEK kurumlarında çalışanlar ücretsiz yemek hakkına sahip iken her şeyi parayla satmayı mubah gören hükümetin Maliye Bakanı, günün 24 saati çalışan ve yemek molası olmadan dönüşümlü yemeğe giden emekçilerin bir öğün yemeğine de göz dikerek, katkı payı alınması için yazı yayınlamıştı.   Maliye Bakanlığının, 11.03.2008 tarihinde genel yazı yayınlayarak yataklı tedavi kurumları ile SHÇEK kurumlarında çalışanlardan da yemek ücreti alınmasını talep etmesiyle, sendikamızın eylem etkinlikleri de başlamış oldu.   Maliye Bakanlığı’nın yazısından sonra öncelikle Üniversite hastaneleri daha sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve bazı SHÇEK kurumlarında yemek parası talep edilir oldu. Yemeklerin...

 

 
Sözleşmelilere Kısmi Düzenleme Resmi Gazete’de Yayınlandı
1978 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kısmi değişiklikler yapılarak 29 Mart 2009 tarihli resmi gazetede yayınlandı. (Gazete eki aşağıdadır) Yapılan Düzenleme İle; -Sözleşmeli kadın personelin doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta kullandığı doğum izninde sosyal güvenlik kurumu tarafından kişinin ücretinin 2/3 si ödenmekteydi. Düzenleme ile kalan 1/3 lük kısmı kurum tarafından ödenecek ve doğum yapan kadının temel ücretinde düşüş olmayacaktır. -Askerle gidenin sözleşmesi feshedilemeyecek. Bunun için askere giden kişinin iş sonu tazminatı almaması gerekmektedir. Askerden dönüşte işe başlamak için terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etme koşulu aranmaktadır....