Güncel Haberler  

Sendikamız

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ
Bölüm 1
GENEL ESASLAR

MADDE 1. SENDİKANIN ADI, MERKEZİ, ADRESİ
a- Sendikanın Adı: Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
b- Sendikanın Merkezi Ankara’dır.
c- Sendika Merkezinin ilden ile nakline Genel Kurul karar verir. İl içinde adres değişikliği yapma yetkisi Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
d- Sendikanın Adresi: Necatibey Caddesi No:82/13-14 Kızılay / ANKARA

MADDE 2. SENDİKANIN AMAÇLARI
 Tüm maddi ve manevi değerlerin yaratıcısının emek olduğundan hareketle ve sendika mücadelenin özgürlük ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğunun bilinciyle;
a- Çalışma yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,
b- Evrensel insan hakları normlarına dayanan ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerden doğan bütün hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini,
c- Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya hedefiyle ülkemizde ve dünyada savaşa karşı kalıcı barışın yaratılmasına katkıda bulunmayı, her tür baskıcı yönetime karşı demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini sağlamak hedefiyle faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskıya karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların eşitliği, özgürlüğü ve kardeşliği için mücadele etmeyi,
d- Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ürettiği değerlere denk düşen yeter ücret alması ve ücretten yapılan kesintilerin nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda söz ve karar sahibi olmasını sağlamayı,
e- Sağlık ve sosyal hizmetlerin kişinin hakkı, devletin görevi olarak kabul edilmesi, bu hizmetlerdeki kar esasının ortadan kaldırılmasını, hizmet kolundaki planlamadan uygulamaya kadar, tüm faaliyetlere, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının söz ve karar sahibi olarak etkin ve demokratik katılımını sağlamayı,
f- Halka eşit, etkin, nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesi ve hizmetin ulaşılabilirliği için anadilinde sunulmasını,
g- Emekçilerin ortak örgütlenmesi hedefine bağlı kalarak, işyerlerinde ve hizmet kolunda çalışanların ortak mücadelesini yaratmayı bu doğrultuda ilişkiler kurmayı,
h- Emekçilerin uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamak için çaba göstermeyi, bu amaca ulaşmak için uluslararası emek örgütleri ile ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi,
i- Çalışanların sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanması, sınıf bilincinin geliştirilmesi, örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmayı,
j- Sınırsız örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkını içeren; genel ve demokratik bir sendika yasasının çıkartılmasını, iş güvencesi ve sosyal güvenliğin sağlanmasını,
k- Emekçilerin birliğini sağlamaya yönelik her türlü çabanın gösterilmesini,
l-  Cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında cinsiyetler arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele etmeyi ve kadınların sendikal yaşama aktif katılımının sağlanmasını,
m- Ekolojik dengenin, tarihi ve kültürel çevrenin korunması için mücadele ederek, sermayenin toplumsal - ekonomik çıkarları ve politikaları nedeniyle ve çarpık sanayileşme sonucunda bozulan ekolojik dengenin, yok olan tarihi – kültürel çevrenin insan yaşamına uygun bir şekilde düzenlenmesi hedefiyle mal ve hizmet üretimi süreçleri içinde zarar görmemesini sağlayacak demokratik sendikal inisiyatiflerin geliştirilmesini,
n- Emekçilerin çıkarlarının aynı zamanda tüm toplumun da çıkarları olduğu gerçeğinden hareketle; mal ve hizmet üretimi süreçlerinin idari, yönlendirici vb tüm aşamalarında emekçi denetiminin sağlanmasını,
o- Toplumsal servetin yaratılması ve paylaştırılması süreçlerine emekçiler lehine müdahale edilmesini,
p- Hizmet kolumuzda çalışanlar arasında her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması için, tüm çalışanların sağlık ve sosyal hizmet çalışanları statüsüne alınmasını,
q- Özelleştirmenin emperyalizmin ideolojik bir saldırısı olduğundan hareketle buna karşı mücadele etmeyi,
r- İş yaşamında özürlülerin çalışmalarının önüne engeller çıkarılmasını önlemeyi amaçlar.

MADDE 3. SENDİKANIN İLKELERİ
a) Sendika; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerin birliğini, amaçları doğrultusunda sağlamaya çalışır.
b) Sendika, karar alma süreçlerinde üyelerinin organlar aracılığı ile iradesinin katılımını, kararların uygulanmasında ise disiplini öngören Demokratik Merkeziyetçiliği esas alır.
c) Sendika, tüm çalışanların ve örgütlerinin siyaset yapma hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde devletten, sermayeden, siyasal parti, örgüt ve oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır. Her türlü sosyal, demokratik mücadelede emekçilerle tavır alır.
d) Sendika, sınıf çıkarları temelinde uluslararası sendika ve üst örgütlenmelerle dayanışma ve işbirliği içinde olur.
e) Sendika, seçilenlerin ancak seçenler tarafından geri çağrılabilmesi ilkesinden hareketle örgüt içi demokrasiyi temel bir örgütlenme ilkesi olarak benimser. Örgüt içi demokrasiyi gerçekleştirmek, zenginleştirmek ve tüm çalışmaların söz ve karar sahibi olabilmesi için doğrudan demokrasi mekanizmalarını güçlendirmeyi gözeterek örgütlenir. Bürokratikleşme ve tasfiyecilik eğilimlerine karşı mücadele eder.
f) Sendika; mali, idari, tüzüksel denetimde esas olarak sendikal organları ve üyelerin denetimine açıktır.
g) Sendika; tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ve tüm emekçi kesimlerin hakları ve bağımsız çıkarları doğrultusundaki mücadeleyi meşru temelde yürütür. Sendikal hak ve özgürlükleri yasaklayan – kısıtlayan yasal ve Anayasal düzenlemelere karşı mücadele eder ve bunların değiştirilmesi için çeşitli mücadele yöntemlerine başvurur.
h) Sınıf ve kitle sendikacılığını esas alır.
i) Sendika; tüzük, program, mücadele anlayışı ve iç işleyişi bakımından tamamen kendi üye bileşimi ve karar mekanizmalarına dayanır. Bu yönde, işveren devletten gelecek her türlü müdahaleyi ve dışardan denetimi reddeder.

MADDE 4. SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ HİZMET KOLU
a) Sendika, sağlık ve sosyal hizmetlerin çok yönlü ekip hizmeti olduğundan hareketle bu hizmetlerin planlandığı, üretildiği ve yönetildiği tüm işyerleri ile bunların eklentilerinde ve bu hizmetlere yönelik eğitim ve araştırma ünitelerindeki tüm çalışanları ayırım yapmadan kapsar.
b) Sağlık ve sosyal hizmet kolunda Türkiye genelinde faaliyet gösterir.

MADDE 5. SENDİKANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ, GÖREVİ VE YETKİLERİ
Sendika; İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ile çok taraflı sözleşmelerden, işçi sınıfının sınıflar mücadelesinden ve evrensel normlardan doğan haklarını kullanır, korur ve geliştirir. Anayasa ve yasalarda yer alan çalışanların örgütlenme ve diğer özgürlüklerini kısıtlayan maddelerin değiştirilmesi için mücadele eder. Üyelerin ekonomik, toplumsal, hukuksal ve kültürel hak ve çıkarlarını korur ve geliştirir.
a- Üyeleri adına toplu sözleşmeye katılmaya, toplu sözleşmeyi sonuçlandırmaya ve taraf olmaya yetkilidir. 
b- Toplu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar ile üyelerin idare ile ilgili doğacak itilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.
c- Sendika, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için, Anayasa, yasa, uluslararası sözleşmeler ve demokratik toplum temayüllerinin sağlamış olduğu toplu eylemlerde bulunur. Koşulları oluştuğunda greve karar verir ve uygular.
d- Ulusal ve uluslararası sendikal örgütlere üye olur, üyesi bulunduğu örgütlere delege, temsilci, gözlemci gönderir ve bu örgütlerden delege, temsilci, gözlemci çağırır.
e- Sendika, faaliyette bulunduğu hizmet kolunda çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını amaç ve ilkeleri çerçevesinde eğitip örgütlemeye çalışır.
f- Üyelerin mesleki bilgilerini arttırtacak, genel kültürlerini ve sınıf bilincini geliştirecek, örgütlülüğü bir yaşam biçimi haline getirecek kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, eğlenceler, konserler, tiyatro gösterileri, ziyaretler düzenler ve her türlü yayını yapmak, yayın organlarından yararlanmak, üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek için olanaklar sağlar.
g- Çalışma hayatının ve sosyal güvenliği düzenleyen yasaların tüm emekçilerle birlikte, çalışanların yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve yeni yasalarla bunları iyileştirmek için başta hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması olmak üzere uğraşı verir, grev hakkı için mücadele eder ve diğer sendikalarla dayanışma içinde yer alır.
h- Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden doğan tutukluluk, hükümlülük ve sürgün gibi hallerde yardım amaçlı sandıklar kurar.
i- Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurullara üyeleri arasından temsilciler gönderir.
j- Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.
k- Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları vb. yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzurevleri kurar ve yönetir.

Bölüm 2
ÜYELİK
MADDE 6. SENDİKA ÜYELİĞİ
Tüzüğün 4. maddesinde tanımlanan hizmet kolunda çalışan kamu emekçileri başka hiçbir koşul aranmaksızın sendikaya üye olabilir. Üye, 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı üye kayıt fişini işyeri temsilcileri aracılığıyla veya doğrudan şube veya şubeye bağlı temsilcilik yönetim kuruluna iletir. Şube Yönetim Kurulu yapılan üyelik başvurularını 7 gün içinde MYK’ya bildirmek zorundadır. Başvurusu 30 gün içinde reddedilmeyenler üyeliğe kabul edilmiş sayılır. Sendika, üye kayıt fişi karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır. Sendika üyeliği kesinleşen kamu emekçisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene verir. Üyeliğin reddi halinde tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuru sahibinin görevli yargı organına başvurma hakkı vardır. Üyeler sendika tüzüğü ile buna bağlı yönetmeliklere ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul ederler. Hastalık, tutukluluk ve hükümlülük hallerinde üyelik devam eder.

MADDE 7. ÜYELİK ÖDENTİSİ
Sendika üyesinin aylık ödentisi; kadroya yada pozisyona bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşidir. Üyeliği askıya alınanların, ücretsiz izinlilerin aidat yükümlülükleri yoktur.
Üyelerin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için aidatlarını ödemeleri gerekir.

MADDE 8. ÜYELİKTEN AYRILMA
a) Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.
b)  Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu emekçisi tarafından 3 nüsha olarak doldurulup, imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni bildirimin bir örneğini 15 gün içinde sendikaya gönderir.
c)  Üyelikten çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden itibaren 30 gün sonra geçerli olur.
d)  Üyenin sağlık ve sosyal hizmet kolu dışında başka bir hizmet koluna geçmesi halinde üyeliği düşer.
e)  Üyenin ölümü halinde üyeliği düşer.
f)  Emekli olan üyenin üyeliği düşer. Bu üye sendika organlarında görevli ise, görevi dönem sonuna kadar devam eder.
g) Üyenin kamu görevi sona ererse üyeliği düşer, ancak bu konu ile ilgili dava açılmışsa, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar üyelik devam eder.

MADDE 9. ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI
a) Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar üyeliği askıya alınır.
b) Sendika üyelerinin haklarında kesinleşmiş bir işten çıkarma kararı olmaksızın geçici olarak işsiz kalması üyeliğini  etkilemez.

MADDE 10. ÜYELİKTEN ÇIKARMA
Sendikanın tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarıyla belirlenmiş ilkelere aykırı davranışlarda bulunanlar;
a) Şubelerde ve şubeye bağlı temsilciliklerde, işyeri üyelerinin ya da şube temsilciler kurulunun salt çoğunluğunun önerisi alınarak şube yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Şube Disiplin Kuruluna verilir. Şube Disiplin Kurulunca gerekli soruşturma yaptırılır ve durum sabit görüldüğünde sendika Merkez Disiplin Kuruluna çıkarma istemi için başvurulur. Merkez Disiplin Kuruluna çıkarılması istenen üyenin bu tutum ve davranışları sabit görüldüğünde üyeliği askıya alınır ve ihraç istemi ile ilk Merkez Genel Kuruluna götürülür. 
b) Merkezde MTK’nın salt çoğunluğunun kararı, MYK’nın gerekçeli yazısı ile Merkez Disiplin Kuruluna verilir. Merkez Disiplin Kurulunca gerekli soruşturma yaptırılır ve durum sabit görüldüğünde üyenin üyeliği askıya alınarak ihraç istemi ile ilk Merkez Genel Kuruluna götürülür.
Üyenin çıkarılma kararı Merkez Genel Kurulunca verilir. Çıkarma kararı, çıkarılana yazılı olarak bildirilir. Üyenin tebellüğ etmesinden itibaren 15 gün içinde görevli yargı organına itiraz etme hakkı vardır. Mahkeme kararı kesindir. Üyelik sıfatı karar kesinleşinceye kadar askıda kalır. Mahkeme kararı kesinleştiğinde, bu karar kamu işverenine bildirilir.

MADDE 11. KONFEDERASYON ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ VE BİRLEŞME
a) Sendikanın bir konfederasyona üye olması veya aynı hizmet kolunda bir başka sendika ile birleşmesi için delege tam sayısının en az 2/3’ü ile Genel Kurul toplanır. Karar delege tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
b) Üyelikten çekilme kararlarında da (a) fıkrasındaki hükümler uygulanır.
c) Üye olma, birleşme, katılma ve çekilme kararları ilan edilir, resmi makamlara bildirilir.

Bölüm 3
SENDİKANIN ORGANLARI
MADDE 12: SENDİKANIN ORGANLARI
A- SENDİKANIN MERKEZ ORGANLARI
1- Sendika Merkez Genel Kurulu
2- Sendika Merkez Temsilciler Kurulu
3- Sendika Merkez Yönetim Kurulu
4- Sendika Merkez Disiplin Kurulu
5- Sendika Merkez Denetleme Kurulu

B- SENDİKA ŞUBE ORGANLARI
1- Şube Genel Kurulu
2- Şube Temsilciler Kurulu
3- Şube Yönetim Kurulu
4- Şube Disiplin Kurulu
5- Şube Denetleme Kurulu

C- SENDİKA TEMSİLCİLİKLERİ
1- İl Temsilcilik Genel Kurulu
2- İl Temsilcilik Yönetim Kurulu
3- İlçe Temsilcilik Genel Kurulu
4- İlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu

D- SENDİKA İŞYERİ ORGANI
1- İşyeri Temsilciler Kurulu
2- İşyeri Temsilciliği


MADDE 13:SENDİKA MERKEZ GENEL KURULU
a) Sendika Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst yetkili karar organıdır.
b) Sendika Merkez Genel Kurulu Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu asil üyeleri ile şubelerden seçilen toplam 500 delegeden oluşur.
I. Merkez yönetim kurulu ve merkez deneteme kurulu asil üye sayısı toplam delege sayısından çıkarılır. Sendikanın toplam üye sayısı kalan delege sayısına bölünerek anahtar sayı bulunur. Her şubenin üye sayısı anahtar sayıya bölünerek bulunacak sayı kadar delege belirlenir.
c- Şubelerden seçilen Merkez Genel Kurul delegeleri seçildiği şubenin seçim bölgesinden bir başka şubenin seçim bölgesine gitseler dahi Şube Genel Kurulu’nda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar delegeliklerini korurlar.
d- Merkez Genel Kurulu’nun toplanma sıklığı, çalışma şekli, karar yeter sayısı, oylama ve oy şekli:
I. Merkez Genel Kurulu olağan olarak üç yılda bir toplanır. Merkez Genel Kurulu’na çağrı, Merkez Yönetim
Kurulunca yapılır. Toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ikinci toplantının yapılacağı tarih Merkez Yönetim Kurulunca saptanacak delege listeleriyle birlikte 15 gün önceden bölgenin en büyük mülki amirine ve Seçim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden 7 gün önce sendika şubesi veya sendika binasında asılma sureti ile ilan edilir. İlan süresi 3 gündür. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hakim tarafından onaylanarak, ilgili sendika şubesi veya sendikaya gönderilir.
Merkez Genel kurul ilanı gazeteye veya sendika web sitesine verilir. İlanda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının bir hafta sonraya kadar yapılacağına ilişkin ikinci toplantı tarihi, yeri ve saati duyurulur.
II. Merkez Genel Kurulunun gündemi, iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet Raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, Genel Kurula katılacaklara toplantı tarihinden bir ay önce bildirilir.
III. Toplantı yeter sayısı, tüzükte ayrıca öngörülen hususlar dışında, toplam delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra ikinci toplantı ilan edilen ve bildirilen tarihte yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak katılan delege sayısı toplam delege sayısının 1/3’ünden az olamaz. Toplantı yoklamayla başlar. Yeterli çoğunluk varsa, başkanlık divanı açık oylamayla oluşturulur. Karar yeter sayısı toplam delege sayısının ¼’ünden az olamaz.
IV. Merkez Genel Kurulunda toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.
V. Kongre Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri dışında bütün seçimler Merkez Genel Kurulunda gizli oy, açık sayımla yapılır.
VI. Diğer kararlar da aksine karar alınmadıkça açık oylamayla alınır.
VII. Her delegenin tek oy hakkı vardır, bu hak devredilemez.
VIII. Toplantıda ek gündem maddeleri, Genel Kurula katılan delegelerin %10’unun teklifi ile eklenir.  
e- İki genel kurul arasında MTK kararı ve MYK’nın çağrısıyla program çıkarma amaçlı genel kurul yapılabilir. Bu genel kurulda tüzük değişiklikleri de gerçekleştirilebilir. Ancak organ ve üst kurul delegelik seçimleri yapılamaz. Seçimsiz ara genel kurul olağanüstü kongre yapan şubelerin seçilmiş delegeleri ve diğer şubelerin olağan genel kurullarında seçilmiş ve üyeliğini yitirmemiş bir önceki genel kurul delegeleri ile toplanır.

MADDE 14. OLAĞANÜSTÜ MERKEZ GENEL KURULU
Olağanüstü Merkez Genel Kurtul toplantısı sendika Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulu’nun üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı veya Merkez Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin gerekçeli ve yazılı – imzalı istemi üzerine en geç 30 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapanlar, çağrıyla birlikte gündemi belirlerler.
 Olağanüstü Merkez Genel Kurulu’na kongresini yapmış şubelerin seçilmiş delegeleri ile kongresini yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş eski delegeleri katılır. Olağanüstü Genel Kurul’da gündem dışı konuların görüşülmesi salt çoğunluk tarafından kararlaştırılır. Merkez Genel Kurulu toplantı hükümleri Olağanüstü Merkez Genel Kurulu’nda da geçerlidir.

MADDE 15. MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
a- Gündemi onaylar veya değiştirir.
b- Tüzük değişiklikleri Merkez Genel Kurulunun delege tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılabilir.
c- Organların seçimini yapar.
d- Merkez Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu’nun raporlarını görüşür ve karar bağlar
e- Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülecek aynen veya değiştirilerek kabulünü yapar. Kusurlu gördükleri hakkında yasal ve tüzüksel kovuşturma yapılmasına karar verir.
f- Merkez Disiplin Kurulu kararlarının incelenerek üyeliği askıya alınanlar hakkında karar verir.
g- Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.
h- Konfederasyonlara veya üst kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmeyi kararlaştırır.
I-   Aynı işkolunda olmak koşuluyla bir başka sendikayla birleşme veya ona katılmaya karar verir.
i- Şube açılmasına, şubenin yetkili olduğu bölgenin saptanmasına karar verir ya da bu yetkisini MYK’ya verir. MYK bu yetkisini MTK’nın kararı doğrultusunda uygular. 
j- Uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten çekilmeye karar verir.
k- Sendikanın feshine karar verir.  Bu karar Genel Kurula katılan delegelerin ancak ¾’ünün onayı ile alınabilir.
l- Tüzükte yazılı amaç ve ilkeler doğrultusunda yetkilerin gerçekleştirilmesi için Merkez Yönetim Kurulu’na görev verir.
m- Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücretler ile ödenecek yolluk ve tazminatın tespit edilmesi, şube yönetim kuruluna seçilenlerden işyerlerinden ayrılmak durumunda kalanlara, mesaisinin tamamını şubede çalışarak geçirmek koşuluyla ödenecek ücretler, şubenin kapsamına, üye sayısına ve hizmet gereğine göre sayısı, sıfatı belirtilerek sendika Merkez Genel Kurulu’nda belirlenir.
n- Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit eder.
o- Üst kuruluşlara gidecek delegeleri seçer.
r- İşleyiş ve tüzük gereğince Merkez Genel Kurulu tarafından kararlaştırılması gereken konuları karara bağlar.
s- Şube ve şubelerin kapatılması veya birleştirilmesi kararı Merkez Genel Kurulu’nun yetkisindedir.

MADDE 16. SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULU
Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Seçilen 7 asil üye kendi arasında görev dağılımı yapar. 

MADDE 17. MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Merkez Yönetim Kurulu, iki Merkez Genel Kurulu arasında, Merkez Genel Kurulu’nun aldığı kararlar ve Merkez Temsilciler Kurulu’nun belirleyeceği sendikal politikalar çerçevesinde karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Temsilciler Kurulu’nun toplantılarına katılır. Bu toplantılardaki kararlar doğrultusunda ve tüzüğün kendisine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sendikayı yönetir.
b) Üyeleri adına toplu sözleşme yapar.
c) Sendikanın çalışma ve mali raporları, gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlar ve Merkez Genel Kurulu’na sunar.
d) Üyelik için başvuranların üyeliğinin kabulüne veya reddine karar verir. şube açılmayan yerlerde işyeri temsilciler kurullarının birlikte seçecekleri üye veya üyeleri il temsilcilik kurmaya yetkili temsilcilik olarak atar.
e) Tüzüğün ilgili maddelerinde Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri arasında bulunan hususları yerine getirir.  
f) Sendika merkezine ait demirbaş eşya terki ve devri konusunda karar alır.
g) Tüzükte belirtilen ve ihtiyaç duyulan yönetmelik tasarılarını hazırlar.

MADDE 18. SENDİKA MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA ESASLARI
a) Merkez Yönetim Kurulu en az 15 günde bir olağan olarak toplanır. Başkan, Genel Sekreter veya üyelerden en az iki kişinin talebi üzerine olağanüstü toplanır.
b) MYK toplantılarına Başkan bulunmadığı taktirde genel sekreter başkanlık eder. Toplantı salt çoğunlukla yapılır.
c) Kararlar çoğunluk yöntemine ve yeter sayısı esasına göre alınır. Yeterli sayı için üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması gereklidir. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının taraf olduğu görüş karar sayılır.
d) Üst üste iki toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye yazılı olarak ikaz edilir. Tekrarı halinde üyeliği düşürülür, yerine en üst sıradaki yedek üye geçer.
e) Oylamanın gizli ve açık yapılması MYK’nın kararına bağlıdır.
f) Ayrılmalar nedeniyle sırasıyla yedeklerin de getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarıdan aşağıya düşmesi halinde Merkez Genel Kurulu, mevcut MYK veya merkez denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 19. SENDİKA GENEL BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Sendikanın genel politikalarına aykırı düşmemek koşuluyla basın toplantısı düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.
b) Sendikayı temsil eder, yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle, resmi merciler ve diğer kuruluşlarla ilişki kurar.
c) Sendikanın yayın organının sendika adına temsili sahibidir.
d) Sendika çalışmalarını kontrol eder, koordinasyonu sağlar.
e) Mali sekreter ile birlikte bütün muhasebe ve varlık evraklarını imzalar. Mali sekreter ile birlikte banka hesabı açma, bu hesaptan para çekme, makbuzları onaylama yetkisi vardır.
f) Olağanüstü hallerde yönetim kurulu kararı olmaksızın makbuz ve belge karşılığı olarak hizmet kolundaki en düşük üye net maaşı kadar harcama yapabilir.
g) Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirir.
h) Sendikanın bütün bürolarını ve şubeler dahil her türlü çalışmayı incelemeye yetkilidir.
i) Sendika MYK’nun onayladığı her türlü sözleşmeyi imzalar.
j) Merkez Genel Kurul ve MYK’nun kararlarını yürütmekle sorumludur.
k) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 20. SENDİKA GENEL SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini aynen yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
b) MTK ve MYK toplantı tutanaklarını yazar ve sendika organları arasında eşgüdümü, birlikte çalışmayı sağlar.
c) Örgüte ilişkin her türlü yazışmaları yapar veya yaptırır, sendikanın amaç ve ilkeleriyle ilgili yayın ve istatistikleri, toplu sözleşmede gerek duyulan bilgi ve belgeleri derler, büro çalışmalarının sorumluluğunu taşır.
d) Yönetim kurulu gündemini hazırlar, kurula getirir, alınan kararları karar defterine işler. Her tür yazışmaların defter ve dosyalarını düzenler. Üye sicilleriyle sendikanın bütün diğer evraklarını koruma altında bulundurur.
e) Sekreterliği olmayan komisyonlar Genel Sekretere bağlı olarak çalışır. Yönetim kurulu kararı ile komisyonlar başka sekreterliklere bağlanabilir.
f) Sendikanın uluslararası ilişkilerini Genel Başkanla birlikte yürütür.
g) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 21. SENDİKA GENEL MALİ SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ 
a) Muhasebe işleri ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince çalışır. Dönem bütçesinin uygulanmasını sağlar.
b) Düzenleyeceği mali raporlar, gelir – gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar.
c) Vergi ve diğer ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar.
d) Şubelere zamanında, harcama avanslarının gönderilmesi ve harcamaların gözetimi ve denetimini yapar.
e) Sendikanın mal ve varlığı ile ilgili belgeleri ve demirbaş kayıt listelerini tutar.
f) Sendika hesaplarını her an iç ve dış denetimlere hazır bulundurur.
g) Sendikanın taşınmaz mallarının sigortalanmasını gerçekleştirir.
h) Tahsil tediye, mahsup vb. muhasebe işlemlerine ilişkin bilgileri ve yazışmaları başkanla birlikte imza eder. Başkanın yokluğunda yetkili yönetim kurulu üyesi ile imza işlerini yürütür.
I) Merkez Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar.
i) Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait olan (en yüksek faiz ve gelir ödeyen) ve yönetim kurulunca belirlenecek bir bankaya ya da bankalara yatırılır.
j) Yönetim kurulu bilgisi dışında sendika kasasında günlük olarak bir önceki aylık gelirin %2’si kadar para bulundurabilir. 
k) Yönetim Kurulu üyelerinin verecekleri mal bildiriminde bu bilgileri yönetim kurulu karar defterine özel sayfa açarak yazar. Bu bilgileri Merkez Denetleme Kurulu’na verir.
l) İlgili bakanlıklar veya mericilere iletilecek mali bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak bildirir.
m) Sendika dayanışma aidatlarının düzenli ve tam olarak temin etmek üzere gerekli girişimlerde bulunur.
n) Her hesap ve bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları ve çalışma raporlarını ait olduğu dönemi izleyen 3 ay içinde ilgili bakanlıklara ve mercilere gönderir.
o) Merkez yönetim kurulu ve şube yönetim kurullarınca yapılan harcamalardan uygun görmediklerini Merkez Temsilciler Kurulu’na sevk eder.
p) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 22. SENDİKA GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Şubelerin sendikal çalışmalarını izler.
b) Üyelerin üye kayıtlarını düzenler. Üyeliği kesinleşenlerin üye kayıt fişinin bir örneğini ilgili mercilere gönderir. Üyelik işlemleri ile ilgili işlemleri denetler.
c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubelerin açılması veya bazı şubelerin kapatılmaları konularında incelemelerde bulunur ve bu konularda karar alınması için tüzükte belirtilen yetkili kurullara rapor verir.
d) Sendikanın faaliyet alanının içindeki ulaşılmayan iş yerlerinde sendikal örgütlenmeyi sağlamak üzere girişimlerde bulunur ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
e) Şubeler için delege seçimi ve şube genel kurullarının zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olur ve işyeri temsilciler kurulları ile şube temsilciler kurullarının oluşturulmasına yönelik faaliyette bulunur. 
f) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 23. GENEL EĞİTİM, BASIN-YAYIN VE SOSYAL İLİŞKİLER SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Sendikanın ilke ve amaçları doğrultusunda, eğitim programlarını hazırlar, merkez yönetim kurulunun onayına sunarak, onaylanan programların hayata geçirilmesini sağlar.
b) Sendika tüzüğü ve yasa esaslarına göre yapılabilecek eğitim faaliyetleri konusunda merkez yönetim kurulu ve merkez temsilciler kuruluna önerilerde bulunur. Kararlar doğrultusunda çalışmaları planlar ve yürütür.
c) Eğitim faaliyetleri için gereken ödeneklerin bütçeye konulması için öneride bulunur. 
d) Yayın organlarında sendikal eğitim konusunda çalışmalar planlar.
e) Yayın çalışmalarının gerektirdiği maddi ve teknik olanakları hazırlar, bu konudaki ödeneklerin bütçeye konulmasına çalışır.
f) Ulusal ve uluslararası basın organları ile iletişim sağlar.
g) Sendikanın yayınlarla ilgili arşivini oluşturur.
h) Tüzük ve program doğrultusunda sosyal faaliyetleri planlar, ilgili kurullara önerilerde bulunur, bunları koordine eder ve bütçeden sosyal faaliyetler için pay ayrılması yönünde çalışmalar yapar.
i) Diğer sendika ve demokratik kitle örgütleri ile iletişimi sağlar.
j) Halkla ilişkiler konusunda çalışmalar yapar.
k) Yukarıdaki görevleri yürütmekle sorumludur. Çalışmaları hakkında genel sekretere bilgi verir ve birlikte çalışama olanakları yaratır.
h) Çalışmalarından dolayı Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Temsilciler Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 24. GENEL TOPLU SÖZLEŞME VE HUKUK SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Toplu sözleşme ile ilgili olarak işyeri temsilciler kurulları, şube temsilciler kurullarından gelen  görüş ve toplu sözleşme taslaklarını toplayarak düzenleyip ilgili kurullara sunar.
b) İş bu kurullardan şekillenerek gelen taslakları redakte edip işyeri bazındaki sözleşmelerde işyeri temsilciler kuruluna, şube bazındaki sözleşmeler de şube temsilciler kuruluna ve ülke bazındaki sözleşmeler de merkez temsilciler kuruluna sunarak netleşmesini sağlar ve ilgili işverene sendikanın görüşü olarak iletir.
c) Toplu sözleşmeler ve yürürlükteki mevzuatla ilgili üyelerden gelen şikayet ve uyuşmazlıkları izler ve sonuçlandırır.
d) Bu çalışmaları yaparken genel örgütlenme sekreterleri ile koordinasyon içinde çalışır.
e) Sendikanın tüm yönetmeliklerinin hazırlanmasında genel sekretere yardımcı olur.
f) Gerek sendikanın, gerekse sendika üyelerinin hukuki sorunlarıyla ilgili olarak sendika avukatları ile iletişimi sağlar.
g) Çalışmalarından dolayı merkez yönetim kurulu ve merkez temsilciler kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 25. GENEL KADIN SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Sendikanın kadın mücadelesi ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları, kadın çalışma grupları veya bağımsız kadın kuruluşları ile ilişkilerini kurarak MYK ve MTK kararları doğrultusunda platformlar oluşturulması ve bu platformlara katılma konusunda çalışma yapar.
b) Kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek için özgün bir çalışma yürütür.
c) Sekreterliğin oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirilebilmeleri kolektif bir çalışma gerektirdiğinden, kadın çalışmaları için komisyon ve dairelerin oluşumunu sağlar.
d) Kadın çalışmaları için ayrı fon oluşturulabilir.
e) Merkez yönetim kurulu ve merkez temsilciler kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 26. MERKEZ DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Merkez genel kurulu tarafından seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur.
b) Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra iki gün içinde bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman  seçerek görev dağılımını merkez yönetim kuruluna bildirir.
c) Disiplin kurulu başkanının çağrısı üzerine asil üyelerinin tam sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı var olan üyelerin salt çoğunluğudur. Eşitlik durumunda başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar. Disiplin kurulundaki boşalmalara en fazla oy alan yedek üyelerin arasından sırasıyla doldurulur.
d) Üst üste iki toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye yazılı olarak ikaz edilir. Tekrarı halinde üyeliği düşürülür, yerine en üst sıradaki yedek üye geçer.
Merkez Disiplin Kurulu iki Genel Kurul arasında atanan ve yetki verilen temsilcilik kurma yetkili temsilciliklerin, MYK ve Merkez Denetleme Kurulunun da disiplin kuruludur. Kendisine iletilen üyeler hakkında faaliyet ve iddialara göre soruşturma yapar. Kusurlu bulduğu üyeler hakkında aşağıdaki yaptırımları uygular.
1- Uyarı
2- Kınama
3- Madde 10’daki esaslar uyarınca üyelikten çıkarma talebini Merkez Genel Kurulu’na sunar.
Merkez disiplin kurulu kendisine iletilen üyeler hakkında açtığı soruşturmaları iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Üyelikten ihraç istemi ile Merkez Disiplin Kuruluna verilenlerin üyeliği soruşturma sonuçlanıncaya kadar askıya alır.

MADDE 27. MERKEZ DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Merkez denetleme kurulu üyeleri genel kurulca seçilen beş asil beş yedek üyeden oluşur. Seçimde aranan koşullar merkez yönetim kurulu seçiminde aranan koşulların aynıdır. Bu kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir sayman seçerler.
b) MTK öncesi dört ayda bir toplanır. Mali ve idari büroları denetler. Yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Ayrıca mali yıl bilançosunu denetlemek için de yılda bir kez ayrıca toplanır. Bu kuruldaki boşalmalara da merkez yönetim kurulundaki hükümler uygulanır.
c) Merkez genel kuruluna iki dönem arasındaki genel denetimlerini bir raporla bildirirler.
d) Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, tüzüğe, sendikanın benimsediği politikalara ve yasalara uygun idari, mali denetim yapar. MYK’nın talebi şubeleri idari yönden denetler.
e) Sendika harcamaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını, defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığını inceleyerek uygun görmediği işlemler için MYK’yı uyarır ve merkez temsilciler kurulunu bilgilendirir. Gerektiğinde olağanüstü genel kurul çağrısında bulunur.
f) Denetleme sırasında esas aldığı hiçbir evrakı sendika merkezi dışına çıkaramaz.
g) Merkez Denetleme Kurulu İl Temsilciliklerini de denetlemekle yükümlüdür. Temsilcilikler bir dönem boyunca en az bir kez denetlenir.
h) Üst üste iki toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye yazılı olarak ikaz edilir. Tekrarı halinde üyeliği düşürülür, yerine en üst sıradaki yedek üye geçer.

MADDE 28: SENDİKA MERKEZ TEMSİLCİLER KURULU
a- Sendikanın izleyeceği genel politikaları ve yönelimlerini belirlemek için karar alan, iki genel kurul arasında 4 ayda bir toplanan en geniş katılımlı organdır.
b- Şube temsilciler kurulları içinden, şubenin her 750 üyesi için seçtiği bir temsilcinin katılımıyla oluşur. Şube ve İl Temsilcilik başkanları ile merkez yönetim kurulu üyeleri merkez temsilciler kurulunun doğal üyeleridir.
c- Üye sayısı 750’den az olan şubeler doğal delege olan başkanları aracılığı ile temsil edilir.
d- Temsilciler, önceden belirlenmiş gündemler konusunda kendi şube temsilciler kurullarında alınan kararlar doğrultusunda oy kullanır, ilgili kararlar yazılı olarak sunulur.
e- Dört ayda bir olağan olarak toplanır.
f- Delege tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, kararlar katılanların basit çoğunluğuyla alınır.
g- Oylamalar aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır.
h- Genel Başkan ve genel sekreter merkez temsilciler kurulunun da başkanı ve sekreteridir.
i- Merkez yönetim kurulu kararı veya üyelerinin 1/5’inin talebi üzerine olağanüstü toplanır.
j- Hizmet kolunda yapılacak toplu sözleşme metnini belirler. 
k- Merkez Temsilciler Kurulu’ kararları bağlayıcıdır. MYK alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.

MADDE 29. ŞUBE
a) Sendika şubeleri en az 400 üyenin olduğu çalışma alanı veya bölgesinde tüzük esaslarına göre Genel Kurul ya da Genel Kurul’un verdiği yetkiyle MYK tarafından oluşturulur.
b) İstanbul’da 4 şube açılır. Şubesi bulunan bir ilde yeni bir şube açılması, genel kurulun verdiği yetki ile  MYK’nın önerisi, ilgili ilin şubesinin ŞTK görüşü ve MTK’nın onayı ile olur. 

MADDE 30. ŞUBE GENEL KURULU
a) Şubelerin genel kurulları delege ile yapılır. 600’a kadar üyesi olan şubelerde 1/5 oranında, 601-1000 üyesi olan şubelerde 1/7 oranında, 1001 – 2000 arası 1/8 oranında, 2001 – 3000 üyesi olan şubelerde 1/10 oranında, 3001 ve üstü 1/15 oranında delege sayısı ile toplanır. Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu asil üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.
b) Her işyeri bir seçim bölgesidir. Ancak koşullara göre küçük iş yereri birleştirilerek bir seçim bölgesi oluşturulabilir.
c) Delege seçimlerinde uygulanacak usul ve esaslar, ana tüzük hükümleridir.

MADDE 31. ŞUBE GENEL KURULU TOPLANTI ESASLARI
Merkez genel kurulunun toplantı usul ve esaslarının aynısıdır.

MADDE 32. ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
Şube Temsilciler Kurulu’nun salt çoğunluğunun önerisi doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegelerinin veya üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Şube Olağanüstü Genel Kurulu yapılır. Çağrıda merkez olağanüstü genel kurulundaki yöntem uygulanır. Olağanüstü şube genel kurul çağrısı ile ilgili olarak MYK bilgilendirilir.

MADDE 33. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma ve hesap raporlarıyla, denetleme ve disiplin kurullarının raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
b) Şube yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek.
c) Merkez Genel Kuruluna şube ve  il temsilcilik adına katılacak delegeleri seçmek.
d) Şubenin en yetkili karar organıdır.

MADDE 34. ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU
a) Üye sayısı 1000’e kadar olan yerlerde 30/1,  1000 ile 2000 arası olan yerlerde 45/1, 2000 ile 3000 arası olan yerlerde 60/1 ve 3000 ve üstü üye olan yerlerde 75/1 oranında seçilecek temsilcilerden oluşur.
b) Şube yönetim kurulu üyeleri bu kurulun doğal üyeleridir.
c) Şube başkanı ve şube sekreteri temsilciler kurulunun da başkan ve sekreteridirler.
d) a fıkrasında belirtilen sayılara göre ŞTK’ya temsilci gönderemeyen işyerleri, şube temsilciler kurulunda bir gözlemci ile temsil edilirler. Söz hakları bulunur, oy hakları bulunmaz. Birleştirilerek düzenli toplantı yapan birimler haline gelen ve toplam sayısı a fıkrasındaki sayılara ulaşan yerler kendi aralarında temsilci seçme olanağına sahiptir. Üye sayısı olarak statüsünü yitirmemiş şubeye bağlı ilçe temsilcilik yönetim kurulu başkanı ŞTK’nın doğal üyesidir.
e) Kurul ayda bir olağan olarak toplanır.
f) Gündemi şube yönetim kurulu belirler. Ek gündemle ilgili hususlar genel kurullardaki gibidir.
g) Şube temsilciler kurulu kararları bağlayıcıdır. ŞYK alınan karaları uygulamakla yükümlüdür.
h) Şube yönetim kurulu veya şube temsilciler kurulu üyelerinin 1/5’inin talebi üzerine olağanüstü toplanır.

MADDE 35. ŞUBE YÖNETİM KURULU
a) Şube genel kurullarından gizli oyla seçilen 7 asil 7 yedek üyeden oluşur.
b) İlk toplantısında bir başkan, bir şube sekreteri, bir mali sekreter, bir örgütlenme sekreteri, bir eğitim ve basın yayın sosyal ilişkiler sekreteri, bir toplu sözleşme ve hukuk sekreteri ve bir kadın sekreteri seçer.
c) Olağan toplantılarını 15 günde bir yapar. Başkan, sekreter veya iki üyesinin talebi ile olağanüstü olarak toplanır.
d) Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak şube genel kurulu ve şube temsilciler kurulunu toplantıya çağırma kararı en az 4 üyenin oyuyla mümkündür.
e) Oyların eşitliği halinde başkanın taraf olduğu karar geçerlidir.
f) Başkanın yokluğunda toplantıya sekreter başkanlık eder. Alınan kararlar şube karar defterine yazılır ve imzalanır.
g) Üst üste iki toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye yazılı olarak ikaz edilir. Tekrarı halinde üyeliği düşürülür, yerine en üst sıradaki yedek üye geçer.

MADDE 36. ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Şube Genel Kurulu’nun aldığı kararlar ve Şube Temsilciler Kurulu’nun belirleyeceği kararlar çerçevesinde şubenin karar organıdır.
b) Şube Temsilciler Kurulu’nun belirlediği politikalar doğrultusunda ve temsilciler kurulunun belirlemediği konularda karar alır ve yürütür.
c) Üyelik başvurularını inceler ve başvuruları 7 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.
d) Şube genel kurullarını olağanüstü genel kurullarını ve şube temsilciler kurulunu toplantıya çağırır.
e) Sendikanın yetkili organlarında alınan kararları hayata geçirir.
f) Şube başkanı, sekreter ve mali sekreterin harcamalarını inceler ve karara bağlar.
g) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları şube ile sınırlı olmak kaydıyla, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarına paraleldir. 

MADDE 37. ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Şube genel kurulunda seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Çalışmalarında Merkez Disiplin Kurulunun hükümleri uygulanır.

MADDE 38. ŞUBE DENETLEME KURULU
Şube genel kurulunda seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçer. MTK’dan önce olağan denetim görevini uygular. Gerektiğinde şube yönetim kurulunu uyarır ve şube temsilciler kuruluna bilgi verir. Çalışmalarında merkez denetleme kurulunun hükümleri uygulanır.

MADDE 39. YÖNETİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER
Sendika Üyesi olmak.

MADDE 40. SENDİKADA YAZIŞMALAR
Sendikada yazışmalar iki imza ile yapılmak zorundadır. Mali konular başkan veya genel – şube sekreteri ve mali sekreter tarafından, sendika içi yazışmalar genel – şube sekreteri ve ilgili sekreter tarafından, sendika dışı yazışmalar başkan ve genel – şube sekreterİ tarafından  yapılır.

MADDE 41. TEMSİLCİLİKLER
Üye sayısı 400’ün altında olan illerde oluşturulan temsilcilikler şubeye bağlı il temsilciliğidir. Şube örgütlenmesi olan illerde ihtiyaç halinde şubeye bağlı ilçe temsilciliği oluşturulabilir. Şubeye bağlı il temsilciliği için en az 100 üye, şubeye bağlı ilçe temsilciliği için de en az 50 üye gereklidir.
a) Temsilcilik Genel Kurulu üyelerin katılımı ile yapılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıya katılacak üye sayısı temsilcilik yönetimine ve üst kurullara seçileceklerin toplamından az olamaz.  Genel kurulda 5 kişiden oluşan Temsilcilik Yönetim Kurulu belirlenir. İl Temsilciliğine düşecek üst kurul delegelerinin seçimi temsilciliğin seçim bölgesi yönünden bağlı olduğu şube genel kurulunda gerçekleştirilir. Bunun için sadece temsilcilikten gelen delegeler temsilcilik üyeleri arasından seçim yapar. Bu husus Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliğinde ayıca düzenlenir.
b) Temsilcilik Yönetim Kurulu kendi arasında Başkan, Sekreter, Mali, Örgütlenme ve Eğitim Sekreterlikleri olmak üzere iş bölümü yapar.
c) Temsilcilik sayısına ulaşmayan il üyeleri en yakın veya en çok üyesi olan şubeye bağlanır.

MADDE 42. İŞYERİ ORGANI
a) Sendikanın işyeri organı, işyeri temsilciler kuruludur. İşyerindeki üyeler tarafından işyeri birimleri temel alınarak her 15 üyeye bir temsilci esası ile oluşturulur. İşyeri bazında işyerinin sorunları ve çözümleri hakkında aşağıdaki c fıkrası uyarınca temsilcileri seçer ve bunlara yardımcı olur, aşağıdaki b fıkrası uyarınca Şube Temsilciler Kurulu’na temsilci gönderir.
b) Sendikanın işyerindeki örgütlenmesini geliştirir. Şube Temsilciler Kuruluna üye sayısı 1000’e kadar olan şubelerde 30/1,  1000 ile 2000 arası olan şubelerde 45/1, 2000 ile 3000 arası olan şubelerde 60/1, 3000 ve üstü üye olan şubelerde 75/1 oranında seçilecek temsilcilerini gönderir. Şube Temsilciler Kuruluna katılan temsilciler işyerlerindeki üyelerin salt çoğunluğu tarafından geri çağrılabilir.
c) İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise 1, 101-500 arasında ise 2, 501 – 1000 arasında ise 3, 1001 – 2000 arasında ise 5, 2000’den fazla ise 7 temsilci işverenle ilişkileri düzenlemek üzere İşyeri Temsilciler Kurulu’nca seçilir. Bu temsilcilerden biri yapılacak seçimle baş temsilci olur.  
d) İşyeri Temsilciler Kurulu’nun oluşamadığı işyerlerinde, işyeri temsilciliği doğrudan üyeler tarafından oluşturulur. Yetkili temsilci seçilir. 
 
Bölüm 4
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 43. SENDİKANIN GELİRLERİ
a) Üye aidatları;
b) Faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c) Mal varlığının gelir, temlik ve satışından doğan gelirler,
d) Bağışlar ve diğer gelirler.

MADDE 44. SENDİKANIN GİDERLERİ
a) Sendikal faaliyeti yürütmek için yapılan harcamalar.
b) Toplu Sözleşme ile ilgili masraflar.
c) Üst kurullara ödenen aidatlar.
d) Basın yayın dahil eğitim masrafları; gelirlerinin %10’u eğitim masrafları için kullanılır.
e) Sendikanın amaç ve ana tüzüğüne aykırı harcamalar yapılamaz, bağışta bulunulamaz, envanter ve demirbaşa kaydedilen mal ve malzemeleri gider olarak gösterilemez ve bu konuda işlem yapılamaz.
f) Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen sandık giderleri
g) Genel Merkezde ( şube ve temsilcilik avansları ile eğitim fonu hariç) kalan aidat gelirlerinin %5’i grev, dayanışma ve hukuk fonu için kullanılır.

MADDE 45. BÜTÇE
Genel Bütçe: Merkez Yönetim Kurulunca üç yıl için hazırlanır. Merkez Genel Kurulu onayı ile yürürlüğe girer. Bütçenin her yılı ayrı hazırlanır. Hesap dönemi takvim yıldır.

MADDE 46. AİDATLARIN KULLANILMASI
Aidatlar kaynaktan kesilerek toplanır. Toplanan aidatlar genel merkez hesabına 5 gün içinde aktarılır. Toplam aidat gelirlerinin %10’u eğitim fonuna aktarılır. Geriye kalan miktarın en az %50’si şubelerin zorunlu harcamalarını karşılamak için avans olarak ve belgelendirmek koşuluyla 15 gün içerisinde şube hesaplarına aktarılır. Genel merkezde kalan miktarın %5’i grev, dayanışma ve hukuk fonuna aktarılır. Şubeye bağlı ilçe temsilciliklerinin payları, şubeleri aracılığıyla dağıtılır.

MADDE 47. EĞİTİM FONU
a) Eğitim fonu sendika gelirinin toplam %10’u kadardır.
b) Eğitim fonunun uygulama yönetmeliğini Merkez Temsilciler Kurulu’nun kararı doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulu hazırlar.

MADDE 48. BANKA İLİŞKİLERİ VE KASA
 Bankalara yatırılan paralar yetkili iki üyenin imzası ile çekilebilir. Sendikanın kasasında günlük olarak bir önceki aylık gelirin %2’si kadar para bulundurulabilir. Şube ve temsilcilikler için bu oran gönderilen avansın ¼’ü kadardır.


MADDE 49. MAL BİLDİRİMİ
Genel Merkez, Şube, il ve ilçe temsilciliklerinde görev yapan yöneticiler, her dönemde seçildikleri tarihten itibaren üç ay içinde verecekleri yazılı mal bildirimi ile kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ait menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını beyan ederler.
Mal beyanları, Merkez Denetleme Kurulunca muhafaza edilir. Mal beyanları arasında kuşkulu bir artış tespit edilmesi halinde gerekli inceleme Merkez Denetleme Kurulu tarafından res’en yapılır. Gerekirse ilgili yöneticilerden açıklama istenebilir. İnceleme sonucuna göre Merkez Disiplin Kurulundan disiplin hükümlerinin işletilmesini isteyebilir.

MADDE 50. FESİH HALİNDE MALVE PARA VARLIĞININ DEVRİ
 Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması veya mahkeme kararı ile kapatılması halinde mal ve para varlığı bağlı olduğu konfederasyona, bir başka sendika ile birleşmesi halinde ise birleşilen sendikaya geçer.

MADDE 51- DEMİRBAŞLARIN SATIŞI VE TERKİNİ
 Sendika demirbaşlarının satışı sendika mali sekreterinin önerisi ile MYK üyelerinden oluşacak komisyon kararıyla ihaleye çıkılarak gerçekleştirilir. Demirbaşların terkininde de oluşturulacak komisyonun raporunun MYK’ca kabul edilmesiyle terkin gerçekleştirilir.
BÖLÜM 5
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 52. PROFESYONEL ÇALIŞMA, UZMAN PERSONEL VE DANIŞMAN
Profesyonel çalışma koşullarını Merkez Genel Kurulu, uzman personel ve danışman çalıştırma koşullarını MTK’nın belirleyeceği esaslar doğrultusunda MYK belirler.

MADDE 53. SEÇİMLERDE VE GÖREVDEN ALMALARDA UYULACAK ESASLAR
a) Sendika organlarına seçim, o organ için tüzükteki özel koşulları taşımak kaydıyla, serbest gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Seçimlerde nispi temsil sistemi uygulanır. Genel Kurul dışındaki organlara seçilen asil üye kadar yedek üye seçilir.
b) Seçilmiş organlar, ancak kendisini seçen kurullarca görevden alınabilir.
c) Tüm seçim süreçlerinde %30 kadın kotası uygulanır.

MADDE 54. BİRLEŞTİRİLMEYECEK GÖREVLER
Merkez ve Şube Yönetim Kurullarına seçilenler başka kurullara seçilemezler. Merkez veya Şube Yönetim, Denetleme veya Disiplin Kurullarından herhangi birinde görev alanlar diğerinde yer alamazlar. Bir organda görevli olanlar başka bir kurula aday olup seçildiklerinde organların birindeki görevinden istifa etmek zorundadır. İşyeri, şube ve merkez temsilciler kurulları ve genel kurul delegelikleri ile şubeye bağlı il ve ilçe temsilcilik yöneticiliği bu kapsamın dışındadır.

MADDE 55. SENDİKADA TUTULACAK DOSYA, DEFTER VE KAYITLAR     
a) Üye kayıt fişleri, üye kayıt defteri ile çıkış bildirimi.
b) Sendika organlarına numara ve tarih sırasıyla yazıldığı özel karar defterleri.
c) Gelen – giden evrak ve zimmet defterleri.
d) Gelir makbuzları, bunların zimmet kayıt defterleri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyaları.
e)  Kasa defteri,
f) Demirbaş eşya kayıt defteri.
g) Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve  giden evrak dosyaları.
h) Yevmiye defteri, aidat defteri, defter-i kebir ve envanter defteri. Ayrıca yönetmeliklerle belirlenen diğer defterler ve basılı kağıtlar.

MADDE 56. YÖNETMELİKLER
MYK gerekli gördüğü yönetmelik taslaklarını hazırlar, MTK’nın kararı doğrultusunda yayınlar.

MADDE 57. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişiklikleri Merkez Genel Kurul delege tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılabilir.

MADDE 58. ADLİ TAKİBE UĞRAMA
Organ yöneticilerinin sendikamızın amaç ve ilkeleri doğrultusunda sendikal faaliyetleri nedeniyle adli takibe uğramaları durumunda organ üyeliği bir sonraki Genel Kurul’a kadar devam eder. Adli takibe uğrayan organ üyesi hakkında Merkez Temsilciler Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon gerekli incelemeyi yapar. İç hukuk süreci bitinceye kadar tutuklu ve hükümlü yöneticinin  maaşındaki tüm kayıplar MTK’nın kararı doğrultusunda ödenir.


MADDE 59. AMBLEM
Sendikanın taşınır ve taşınmaz eşyalarının üzerine sendika amblemi ve adı yazılır.

MADDE 60. SENDİKAL YAPININ İŞVEREN TARAFINDAN BİÇİMLENMESİNE KARŞI TEDBİRLER
Sendikal yapımızın işveren tarafından biçimlenmesini, bu yöndeki her türlü müdahaleyi reddeder.
a) Herhangi bir yönetici, temsilci veya üyenin kendi isteği dışında görev yerinin değiştirilmesini sendikal yapımıza yapılmış bir saldırı olarak kabul eder ve buna karşı her türlü meşru mücadele biçimini harekete geçirir.
b) Kendi isteği dışında görev yeri değiştirilen üye, temsilci, delege, yönetici vb her kimse bu karara karşı hukuki yollara başvurursa; yargılama süreci tamamen son erene kadar, isteği halinde seçme ve seçilme hakkını eski ya da yeni görev yerinden birinde kullanabilir. Sendikal mücadeleyi bu birimlerden birinden sürdürebilir.

MADDE 61. BÜROKRASİYE VE YABANCILAŞMAYA KARŞI TEDBİRLER
a) Sendikanın yönetim, denetim, disiplin vb organlarına seçilenlerin bu göreve gelmesi, bu kişilere herhangi bir maddi avantaj veya dezavantaj sağlayamaz.
b) Sendikanın genel merkez ve şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarında iki dönem üst üste görev alanlar üçüncü dönem aynı organa aday olamazlar.
c) Her kademedeki yönetici veya temsilciler süreye bağlı olmaksızın seçenler tarafından geri çağrılabilir. Geri çağırma işlemi seçenlerin 1/5’inin yazılı isteği ile salt çoğunluk tarafından karara bağlanır. Ancak üst organlar işveren tarafından uygulanan hiçbir tasarrufla görevden alınamazlar.

MADDE 62. KURUML İDARİ KURULLARI 
 Kurum İdari Kurulları’na gönderilecek sendika üyelerinin seçiminde MYK, MTK’nın kararı doğrultusunda yetkilidir.

MADDE 63. YÜRÜRLÜK
Tüzük, 01.08.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 3. Olağan Genel Kuruldaki tüzük değişiklikleri 15.10.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 3. Olağanüstü Genel Kuruldaki tüzük değişiklikleri 17/09/2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 1-2-3 Mart 2002 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kuruldaki (4.) tüzük değişiklikleri 02.03.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 4-5-6 Mart 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kuruldaki (5.) tüzük değişiklikleri 05.03.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 11-12-13 Nisan 2008 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kuruldaki (6.) tüzük değişiklikleri 12 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 22-23-24 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kuruldaki (7.) tüzük değişiklikleri 53. madde hariç 23 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girer.    

Geçici Madde 1: MYK ve ŞYK Yönetim Kurulu üye sayısının 7’ye indirilmesiyle ilgili tüzük madde ve ilgili fıkraları tüzük değişikliğinden sonraki ilk Olağan Genel Kurul sürecinde (şubeler için Şube Genel Kurullarında) yürürlüğe girer.

Geçici Madde 2: Tüzüğün 53. maddesinde yapılan değişiklikler 8. Olağan Genel Kurul sürecinde uygulanır. Nispi temsil sistemi MTK tarafından Genel Kurul ve Seçim Yönetmeliği içerisinde düzenlenir.

SES
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
KURUCU ÜYELERİ
İLK GEÇİCİ YÖNETİM KURULU(ilk 9 kişi)

S. No Adı S.Adı    Mesleği   Çalıştığı İl
1. Veysi Ülgen   Doktor   İstanbul
2. Cevdet Algül   Doktor   Ankara
3. Mehmet Tiryaki    Sağlık Memuru  Ankara
4. Cafer Balcı     Doktor   İstanbul   
5. Nazife Kaya   Hemşire   İstanbul  
6. Arzu Koluaçık   Hemşire  Ankara
7. Bülent Keçik   Doktor   İstanbul
8. Reşide Kösali   Hemşire  İstanbul
9. Mahmut Konuk    Sağlık Memuru  Ankara
10. Kemal Yılmaz   Sağlık İdarecisi  Ankara
11. Güllü Toprak   Sağlık Teknisyeni Ankara
12. Birsen Tamkoç   Hemşire  Ankara
13. M.Fethi Bozçalı   Doktor    İstanbul
14. Şehzat Kuş    Yrd. Teknisyen  İstanbul
15. Asime Özaslan    Hemşire   Kırklareli
16. Berrin Kişmir   Lab. Teknisyeni  Kırklareli
17. Ayhan Keskin   Sağlık Tekn.  İstanbul  
18. Muhammed Can   Doktor   İstanbul
19. Hikmet E. Sayla   Doktor   İstanbul
20. Salih Özgür    Hastabakıcı  İstanbul
21. Sevilay Aydoğdu   Ebe/Hemşire   Çorum
22. Enver Uyar    Sağlık Memuru  Eskişehir
23. Selma Karayel    Anestezi Tek.  Aydın
24. Kazım Yılmaz    Hizmetli  Aydın
25. Ramazan Becerman  Sağlık Memuru  Şanlıurfa
26. İhsan Avcı    Lab. Teknisyeni  Şanlıurfa
27. Gülşen Günal   Hemşire   Ankara
28. Fatma Kaya   Hemşire  Aydın
29. Mustafa Çelik   Ayniyat Saymanı Aydın
30. Nazlı Engin    Sağlık Memuru  Aydın
31. İlkay S. Güneş   Memur   Kayseri  
32. Selahattin Kavraal   Çev.Sağ. Tek.   Kayseri
33. Mohan Özgüllü    Laborant  Ankara
34. Nadir Gültekin   Özel Eğitimci  Ankara
35. Hüseyin Fidanboy   Röntgen Tek.  İstanbul
36. Hüseyin Balcı   Personel   İstanbul
37. Hüseyin Kılıç   Hizmetli  Tunceli
38. Sefer Yalçın   Hizmetli  Kayseri
39. Yaşar Kılıç    Hizmetli  İstanbul
40. Özlem Doğan   Hemşire  İstanbul
41. Emrullah Balcı   Röntgen Tek.  İstanbul
42. Yüksel Almez    Ebe/ Hemşire  İstanbul
43. Saadet Pehlivan   Hemşire  İstanbul
44. Sevda Kulaksız    Hemşire  İstanbul
45. Ahmet Bulgan   Hizmetli  Şanlıurfa
46. Ahmet Bayram    Sağlık Memuru  Şanlıurfa
47. Uğur Kalkan   Sağlık Memuru  Şanlıurfa
48. Mahmut Pulgu   Hizmetli   İstanbul
49. Kadri Gönüllü   Çev.Sağ.Tek  Kayseri
50. Metin Vuranok   Laborant  Şanlıurfa
51. Sakine Kıllı    Ebe/Hemşire  Tunceli
52. Rabia Gül    Hemşire   Şanlıurfa
53. Şahabettin Alınbay   Sağlık Memuru  Şanlıurfa
54. Ersin Türk    Sağlık Memuru  Şanlıurfa
55. İlhan Akkaya   Teknisyen   Zonguldak
56. Veli Söylemez   Hizmetli   Tunceli
57. Zahide Altunay   Hemşire   Zonguldak
58. Hikmet Bahtiyar   Sağlık Memuru  Diyarbakır
59. Ali Haydar Fırat   Sağlık Memuru  Diyarbakır
60. Veysi Arı    Teknisyen  Diyarbakır
61. Abdulkerim Ezgin   Çev.Sağ.Tek.  Diyarbakır
62. Harun Tekin   Yardımcı Tek.  Diyarbakır
63. Mehmet Satıcı   Hizmetli  Diyarbakır
64. Zülfü Atlı    Sağlık Teknisyeni Diyarbakır
65. Şerif Çavuş    Teknisyen  Bursa
66. Figen Solmaz   Hemşire  Bursa
67. Fazıl Aslan    Veznedar  İzmir
68. Mustafa Yurdakul    Memur   Antakya
69. Ali Yurdakul   Ayniyat Saymanı Antakya
70. Yalçın Yönden   Memur    Erzurum
71. Ahmet Tabak   Hizmetli  Eskişehir
72. Mefaret Çomak   Hemşire  Eskişehir
73. Kamil Gürbüz    Tıbbi Teknolog  Sinop
74. Emel Yılmaz   Hemşire  Ankara
75. Ali Sandallı    Mutemet  İzmir
76. Sevil Erol    Hemşire  İstanbul
77. Nazlı Top    Hemşire   İstanbul
78. Ahmet Koltuk   Memur   Trabzon
79. Mutlu Gürsoy   Doktor   İzmir
80. Hasan Çiçek   Ayniyat Saymanı Tunceli
81. Mevlüt Fındık   Sağlık Memuru   Eskişehir  
82. Bekir Aslan    Çev. Sağ. Tek.  İzmir
83. İbrahim Uysal   Sağlık Memuru  İzmir
84. Selahattin Ak   Sağlık Memuru  İzmir
85. Cennet Esen   Hemşire   İzmir
86. Özer Güvenç   Doktor   İstanbul
87. Muharrem Alpaslan   Sağlık Memuru  Amasya
88. Sevim Yiğit    Ebe/Hemşire  Muğla
89. Muhsin Taşkın   Sağlık Memuru  Aydın
90. Tevfik Gümüş   Memur    Osmancık
91. Kasım Kılıç    Memur    İzmir
92. Badüsabah Er   Memur    Eskişehir 
93. Saadet Atasever   Hemşire   Ankara
94. Ali Cömert    Memur   Tunceli
95. İsmail Koçyiğit   Memur   İstanbul
96. İhsan Göl    Sağlık Memuru  İzmir
97. İsmail H. Tombul   Doktor   Ankara
98. Arzu Koygun   Hemşire  Tokat
99. Hulusi Kocatürk    Memur    Malatya
100. Doğan Körmez   Memur   Edirne
101. Sadık Yılmaz Genç  Memur    Tokat
102. Gülsüm İşler   Hemşire  Bursa
103. Hatice İldan   Hizmetli  İstanbul
104. Ali Yüksel    Tıb. Sekreter  Balıkesir
105. Kaniye Pektaş   Hemşire  Ankara
106. Cevahir Özcan   Hemşire  İstanbul
107. Ali Şeker   Memur   İstanbul
108. Erhan Yurtsuz   Ayn. Saymanı  Kayseri
109. Mehmet Göçen   Sağ. Eğitimcisi  Adıyaman
110. Elmas Arı   Sosyal Çalışmacı Bursa
111. Ali Özcan   Röntgen Tek.  Aydın
112. Kazım Yıldırım   Memur    Ankara
113. Recep Bıyıklı   Doktor   Aydın
114. Songül Beydilli   Hemşire   İstanbul   
115. Rabia Tuncer   Hemşire   İstanbul
116. Begüm Söylemezoğlu  Çocuk Gelişimci Ankara
117. Şahan Ustaahmetoğlu  Memur   Rize
118. Oral Zirek    Sağlık Teknisyeni  İzmir
119. Cengiz Dingil   Doktor    İzmir
120. Nebiye Kadirler   Memur    İzmir 
121. Fazlı Zoraloğlu   Teknisyen  İstanbul
122. M. Ali Selçukkaya  Memur   İstanbul
123. Erdoğan Payza   Doktor   Aydın    
124. Nurali Doğaşan   Memur   İzmir
125. Özlem Karaaş   Hemşire   İzmir
126. Çiçek Aktaş   Hemşire  İzmir
127. Hatice Oturak    Narkoz Tek.  İzmir
128. Figen Yolcu   Hemşire    İzmir
129. Havva Bay   Ebe/Hemşire  İzmir
130. Ayılcan Düzova   Radyoloji Tek  İzmir
131. Binali Demir   Sağlık Memuru  İzmir
132. Keziban Çelik    Hemşire  İzmir
133. Bekir Ersavaş    Sağlık Memuru  İzmir
134. İbrahim Kurt   Sağlık Memuru  İzmir
135. Şen Karşan   Ebe/Hemşire   İzmir
136. Birsen Akdam   Hemşire  İzmir
137. Hanife Köstek   Ebe/Hemşire  İzmir
138. Tülay Çarklı   Hemşire   İzmir
139. Filiz Algın   Hemşire  İzmir
140. Selma Çiçek    Yüksek Hemşire İzmir
141. Necmiye Eskici   Hemşire  İzmir
142. Fatma Yılmaz   Hemşire  İzmir
143. Melahat Şencan  Ebe/Hemşire  İzmir
144. Tülay Bal   Memur   İzmir
145. Hatice Erol   Hemşire  İzmir 
146. Yusuf Demirayak  Sağlık Memuru  İzmir
147. Kerem Baybars   Sağlık Memuru  İzmir
148. Ertan Karşan   Sağlık Tekn.  İzmir
149. İmdat Serçek   Sağlık Tekn.   İzmir
150. Nurdan Yoldaş   Hemşire  İzmir 
151. Cemile Başayan  Hemşire  İzmir
152. Zeynep Sağlık    Hemşire  İzmir
153. Ayşe Tuç    Memur    İzmir
154. Arzu Aslan   Teknisyen  İzmir
155. İhsan Göçer   Sağlık Memuru  
156. Ali Zühtü Tüfekçi  Memur   Rize
157. Semra Yılmaz   Memur   Bartın
158. Süleyman Rıdvanoğlu  Öğretmen  Ankara  
159. Burhan Görür   Sosyal Çalışmacı Ankara
160. Özer Taş   Memur   Ankara
161. Muammer Kurban  Şoför    
162. Durmuş Şahin   Sosyal Çalışmacı Ankara
163. İbrahim Çelik   Hizmetli  Tunceli
164. Fatma Başkan   Ebe 
165. Necmettin Göymen  Şoför
166. Tekin Selim   Memur   Ankara
167. Mehmet Bozkurt  Memur   Amasya
168. Nuray Demiral   Hemşire  İstanbul
169. İsmail Yetimoğlu  Rontgen Tekn.  İstanbul
170. Ayhan İçöz   Memur   Kayseri
171. Satılmış Kuru   Memur   İstanbul
172. Fadimana Gülgen  Hemşire  İzmir
173. Ramazan Keyik   Sağlık Memuru  Eskişehir
174. İnsaf Aktaş   Hemşire Yrd.  İzmir
175. Etem Ahmet Ülker  Doktor   İzmir
176. Ayşe Bademlik   Ebe/hemşire  İzmir
177. Mehmet Tok   Doktor   İstanbul
178. Ramazan Yüksel  Teknisyen   İzmir
179. Zehra Dinçer    Hemşire  İzmir
180. Oya Şenli   Hemşire  İzmir
181. Sakine Başpınar   Ebe Hemşire  İzmir
182. Mustafa Necati   Biyolog   İzmir
183. Kemal Bektaş   Çev. Sağ. Tek.  İzmir
184. Kemal Yel   Veznedar  İzmir
185. Ahmet Aydoğan  Sağ. Tekn  Amasya
186. Ramazan Kaya   Aşçı 
187. Ali Kılıç    Şoför   Adapazarı
188. Aysel Eroğlu   Hemşire  Sakarya
189. Emine Çakır   Hemşire  İstanbul
190. Nazan Okur   Hemşire  Rize
191. Evrim Keçe    Hemşire   Samsun
192. Fatma Meşçioğlu  Memur   Kayseri
193. Filiz Kanat   Hemşire  Balıkesir
194. Fatma Mandak   Hemşire  İzmir
195. Hatice Çakar   Hemşire  İzmir
196. Fatma Göl   Ebe/Hemşire  İstanbul
197. Şükran Çiriş   Hemşire  İzmir
198. Hüner Cevizci   Hemşire  İzmir
199. Süheyla Yücel   Hemşire  İzmir
200. Emine Yolal   Hemşire  İzmir
201. Mehmet Bulut   Memur   İzmir
202. M.Hayri Canbul   Memur   İzmir
203. Cemal Ayık   Çev.Sağ Tek.  İzmir
204. Yılmaz Akalın   Doktor   İzmir
205. Ömer Tek   Sağlık Memuru  İzmir
206. Nihayet Aydemir  Hemşire   İzmir
207. Önder Torun   Çev.Sağ.Tek.  İzmir
208. Yaşar Bektaş   Sağlık Memuru  İzmir
209. Şerafetin Gülseren  Sağlık Memuru  İzmir
210. Arzu Atabek   Doktor   İstanbul
211. Ali Çerkezoğlu   Doktor   İstanbul   
212. İhsan Göçer    Sağlık Memuru  İzmir
213. Semra Yılmaz   Hemşire  İzmir
214. Ali Zühtü Tüfekçi  Memur    Rize
215. Ali Kocamoğlu   Memur Tekn.  Zonguldak
216. Seyithan Taşkın  Sağlık Memuru  İzmir
217. Hatice Çetin   Hemşire  İzmir
218. Sevgi Talhaoğlu  Hemşire 
219. Cafer Türkmen    Memur   Eskişehir
220. Ali Dinigüzel   Sağ.İst. Tekn  Adana
221. Bağdagül Safitürk  Hemşire  Sakarya
222. Kerime Ural   Hemşire  İstanbul
223. İlyas Çetintepe   Hizmetli  İzmir
224. N.Kemal Ulutürk  Memur   İzmir
225. Akın Mandak   Lab.Tekn.  İzmir
226. Ahmet Şentürk   Doktor   Ankara
227. Kazım Yıldırım    Sağlık Tekn.  Ankara